วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รายงานการประชุม กพท.

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๕
เมื่อวันอังคาร ที่ 3๑  มกราคม  ๒๕๕๕ 
  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  ชั้น ๓ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
          - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
                             รายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                            หนองบัวลำภู เขต ๑  ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
                           มาตรการรองรับการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
                        
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
                            ๔.๑  การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
        ๔.๒  การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
                           4.3  แผนชั้นเรียน ปีการศึกษา 2555
                           4.4  การจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒556     

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ  
                           5.1  การรับนักเรียน
                           5.2   การช่วยเหลืองบประมาณให้โรงเรียน
                           5.3  ประชาสัมพันธ์การเข้าเรียนที่สถาบันการพลศึกษารายงานการประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๕
เมื่อวันอังคาร ที่ 3๑  มกราคม  ๒๕๕๕ 
  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  ชั้น ๓

ผู้มาประชุม
๑.  นายธวัชชัย  เมืองนาง                                    ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๒.  นายวิเชียร  วงสิงห์                            กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
๓.  นายสุวิชน์  รักษาพันธ์                        กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔.  นายปพิบูลย์  กาพย์มณี                     กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.  นายสมคิด  พระสว่าง                                    กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
๖.  นายดุสิต  ดีศรี                                  กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
๗.  นายไพรัช  นุชิต                                กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
๘.  นายเฉลิม  อัฒจักร                            กรรมการผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
๙.  นายฉัตรรักษ์  อัฒจักร                       กรรมการผู้แทนครู
๑๐. นายทวีศักดิ์  ภิญโญทรัพย์                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายบุญมา  ภูเงิน                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายศุภกิตติ์  ราชโยธี                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายประจวบ  สิงห์คำ                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายฐานันดร  แพงคำแหง                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายสมเพชร  ภูเพ็งใจ                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖. นายภัญญู  ภูริศรี                            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
                                                              ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
                                                            กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑.  นายปกรณ์เกียรติ  ชวลิตสกุลชัย         กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน     (ติดภารกิจ)

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.  นายสุรสิทธิ์  บุษบา                            ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๒.  นางเกษร  ชินวัง                                นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๓.  นางสาวอริยา  ฉายเลิศทิพากร            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔.  นางกัญจนพร  ป้องพรมมา                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๕.  นางสาวจีรนันท์  บุตรคำโชติ               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น.
                        เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายธวัชชัย  เมืองนาง  ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้


ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-         ไม่มี –


ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
                            กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ครั้งที่        ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔    ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  ชั้น ๓


มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
         มาตรการรองรับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555
                             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดมาตรการรองรับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555  ฉบับ 1  เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจาก    ใน  ปีการศึกษา 2555 จะมีการนำคะแนน O-NET มาใช้ในการคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้
๑. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  วางแผนเตรียมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ป้องกันการทุจริต และดำเนินการตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนด

รายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 3

2.  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ถึงกระบวนการและขั้นตอนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สาธารณชนทราบ  ถึงความโปร่งใส  และมาตรการป้องกันการทุจริต
3.  หากพบหรือได้รับข้อมูลการทุจริตการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน    (O-NET)  ให้รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบทันที

มติที่ประชุม            รับทราบระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
                      ๔.๑  การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
                              ด้วยโรงเรียนบ้านหนองม่วง  ตำบลเมืองใหม่  อำเภอศรีบุญเรือง  ได้เสนอขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากเดิม โรงเรียนบ้านหนองม่วง เป็น โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง ซึ่งมีเหตุผลความจำเป็น คือ โรงเรียนมีเขตบริการรวม ๒ หมู่บ้าน คือบ้านหนองม่วง และบ้านชมพูทอง ผู้ปกครองและชาวบ้านในเขตพื้นที่บริการจึงมีความต้องการในการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้มีชื่อทั้งสองหมู่บ้าน อันจะนำมาซึ่งความตระหนักในการเป็นเจ้าของและการให้ความร่วมมือพัฒนาโรงเรียนของคนในชุมชนต่อไป  

          การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนดังกล่าวแล้ว  ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้  เห็นควรนำเสนอเพื่อ    ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ได้

          ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547

ประเด็นนำเสนอเพื่อพิจารณา
          เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อจากเดิมโรงเรียนบ้านหนองม่วง เป็น โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง

มติที่ประชุม            เห็นชอบตามที่เสนอ
รายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 4
ายละเอียดมีดังนี้
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
เรื่อง   การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
____________________________________________________________________________________________

                   ด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  ได้มีมติเห็นชอบตามคำขอของโรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากเดิมโรงเรียนบ้านหนองม่วง เป็น โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน  เพื่อให้สอดคล้องกับชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เกิดความภาคภูมิใจและสมัครสมานสามัคคี อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 

                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา ๓๖และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  และมติที่ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕   จึงให้โรงเรียนบ้านหนองม่วง เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนเดิม

ประกาศ    วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๕๕

(นายประภัสร  สุภาสอน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

รายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 5

   ๔.๒  การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
                              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการรับนักเรียน              ปีการศึกษา 2555  ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอร่างประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา และเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                               
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
          1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
          2.  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
          3. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
          4. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
          5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
          6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555

          ความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
          เพื่อให้การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2555 จึงเห็นควรจัดทำประกาศเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เพื่อแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนต่อไป พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ดูแล และอำนวยการเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2555

รายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 6
          ประเด็นนำเสนอเพื่อพิจารณา
          เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 จึงเสนอขอความเห็นชอบ ดังนี้
          1) ร่าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2555
          2) ร่าง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

โดยได้พิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม  ร่างประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู   เขต 1 เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2555   ดังนี้
           ๑)  จากเดิมข้อ 4.1.1 ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาห้องละ  ๓๐  คน  หากมีความจำเป็นต้องรับเกิน ให้รับได้ไม่เกินห้องละ ๔๐ คน โดยให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอนุมัติ  ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำหนด 
แก้ไขเป็น    4.1.1 ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาห้องละไม่เกิน ๓๐ คน หากมีความจำเป็นต้องรับเกิน ให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุมัติ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
           ๒)  จากเดิมข้อ 4.1.2 ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละ  คน  หากมีความจำเป็นต้องรับเกิน ให้รับได้ไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอนุมัติ  ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำหนด 
แก้ไขเป็น    4.1.2  ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละไม่เกิน ๔๐ คน หากมีความจำเป็นต้องรับเกิน ให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุมัติ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          
3) จากเดิม4.1.3 ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละ  คน  หากมีความจำเป็นต้องรับเกิน ให้รับได้ไม่เกินห้องละ ๕๐ คน โดยให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอนุมัติ    ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำหนด 
แก้ไขเป็น   4.1.3   ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละไม่เกิน ๔๐ คน หากมีความจำเป็นต้องรับเกิน ให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุมัติ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          
           4)  เพิ่มเติมข้อ ๖.๙  ให้โรงเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด

มติที่ประชุม            เห็นชอบตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
รายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 7
รายละเอียดมีดังนี้
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

เรื่อง   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา  ๒๕๕5
------------------------------------

๑.  หลักการ
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..  ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และความต้องการของประชาชน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 31 มกราคม  ๒๕๕5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ จึงกำหนด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕5  ไว้ดังนี้

.  นโยบาย
             .  ส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ  ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นธรรม  และเสมอภาค
             .  สนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม
                   .  ประกันโอกาสเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับ         ครบทุกคน
             ๒.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ     
             ๒.๕  ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพรายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 8

             .  ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ
             ๒.๗  สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สร้างภาคีเครือข่ายการรับนักเรียน และประสานการรับนักเรียนระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และสนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่น  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง  ทั้งนี้ ในการกำหนดแผนการรับนักเรียนของรัฐให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสถานศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่นด้วย
             .๘  ส่งเสริมให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดำเนินการรับนักเรียนภายในจังหวัดร่วมกันและดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้    เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 
             ๒.๙  สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจ้งเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ที่นักเรียนจะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และที่จะเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสถานที่เรียน
             ๒.๑๐  ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาติดตามและดูแลให้จำนวนนักเรียนต่อห้องมีความเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
             ๒.๑๑  ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนอย่างหลากหลาย  และเชิญชวนเด็ก  ผู้ปกครอง  สื่อมวลชน  และผู้เกี่ยวข้อง  เยี่ยมชมโรงเรียนก่อนการรับนักเรียน  เพื่อประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละโรงเรียน
                   ๒.๑๒  ไม่สนับสนุนให้โรงเรียน  องค์กรอื่นใด  เช่น  สมาคมผู้ปกครองและครู  สมาคม             ศิษย์เก่าของสถานศึกษา  มูลนิธิ  หรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  รับเงินบริจาคโดยมีเงื่อนไขผูกพันกับการเข้าเรียน

.  วิธีการ
             คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำหนดแนวปฏิบัติ การรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และดำเนินการให้โรงเรียน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕5  ในแต่ละระดับ ดังนี้
             .  ชั้นก่อนประถมศึกษา 
                       ..๑  ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม

รายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 9
                             ..  ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ ๔ - ๕ ปี  ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน      เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
                       ..  สนับสนุนให้สถานศึกษาเอกชน  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และศูนย์พัฒนาเด็กต่าง ๆ รับเด็กอายุไม่ต่ำกว่า ๓ ปี เข้าเรียน
                       ..  ส่งเสริมให้เด็กก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง                                      
                   ๓.๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่  
                            ๓.๒.๑   ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ครบทุกคนตามความเหมาะสม
                      ๓.๒.๒  ห้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่   หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    ทุกคน  โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ  ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้  กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้  ให้ใช้วิธีการ        จับฉลาก  และประสานกับโรงเรียนใกล้เคียง  เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กได้เข้าเรียนทุกคน
๓.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
                            ๓.๓.๑   ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ภายในเขตพื้นที่การศึกษา  และจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ที่โรงเรียนทุกสังกัดในเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรับในปีการศึกษา ๒๕๕5  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจารณาจัดหาที่เรียนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงหลักการให้นักเรียนได้เรียนใกล้บ้าน
                            ๓.๓.๒  ให้โรงเรียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อในการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจและรับนักเรียน  ทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาส  โดยไม่มีการคัดเลือก
                            ๓.๓.๓   ให้โรงเรียนกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  สัดส่วนจำนวนนักเรียน             ในเขตพื้นที่บริการที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับฉลาก  และสัดส่วนจำนวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก  ทั้งนี้จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                            3.3.4  โรงเรียนทั่วไป ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายัง    ไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
                            3.3.5  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง มีจำนวนผู้สมัครเกินกว่าจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนสามารถรับได้จำนวนมาก  และมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือกและใช้ผลคะแนน O-NET จะต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้กำหนดสัดส่วนการรับนักเรียน ดังนี้
รายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 10

                                        ๑)    การรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
                                         ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  โดยวิธีการจับฉลาก ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา   ให้เสนอร้อยละของการคัดเลือก และกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก  (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80  (2) คะแนน O-NET ร้อยละ 20 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีโรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีประจำตำบล และโรงเรียนดีประจำอำเภอ รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอภายในเขตพื้นที่การศึกษา และหากโรงเรียนใดมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงร้อยละ 50    ให้รับเพิ่มจากนักเรียนทั่วไปในข้อ 2) จนครบจำนวนที่ประกาศรับ
                                        ๒)    การรับนักเรียนทั่วไป (นักเรียนในเขตพื้นที่บริการรวมกับนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ)
                                        ให้รับนักเรียนทั่วไปไม่เกินร้อยละ  ๕๐  โดยกำหนดเกณฑ์ให้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจาก (1) คะแนนสอบที่ใช้ข้อสอบของโรงเรียน ร้อยละ 80 (2) คะแนน O-NET  ร้อยละ 20
                                 3)   การรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
                                       ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน เห็นชอบให้โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรวมกันนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรือ อื่น ๆ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อ 4
                                        ๔)    การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 
                                        ในกรณีที่คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนเห็นว่าโรงเรียนมีความจำเป็นจะต้องรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียน  ซึ่งอาจมีได้หลายกรณี  เช่น 
                                        ๔.๑)       นักเรียนที่ได้คะแนนสอบเท่ากันในลำดับสุดท้าย
                                          ๔.๒)     นักเรียนที่มีข้อตกลงในการจัดตั้งโรงเรียน
                                          4.3)     นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
                                          4.4)     นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ                                              
4.5)     นักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือโรงเรียนคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย
                                          4.6)     นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน
                                          4.7)     นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 11

                                               ให้คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ก่อนการพิจารณาและผลหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ และเมื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองแล้ว ให้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขพิเศษ ทั้งนี้ การพิจารณาเพิ่มจำนวนนักเรียนต่อห้อง ให้พิจารณาตามความจำเป็น ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อ 4
                                        ๕)    การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียวตามแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕5 เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน
                            ๓.๓.6   กรณีมีการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ให้โรงเรียนดำเนินการ  ดังนี้
๑)    โรงเรียนต้องออกข้อสอบให้อยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ใน ๔  วิชาหลัก คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  และสังคมศึกษา โดยให้มีระดับความยากง่ายพอเหมาะสำหรับเด็กทั่วไปจะสามารถทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องกวดวิชาเพิ่มเติม  รวมทั้ง  ให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนรวมใน    วิชาหลัก โดยรวมกับคะแนน
O-NET           
๒)    โรงเรียนต้องควบคุมดูแลกระบวนการสอบคัดเลือกให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  ถูกต้อง  และยุติธรรม  ทั้งนี้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำกับและดูแลโรงเรียน  เพื่อตรวจสอบว่าผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและยุติธรรม 
                      ๓.๓.7  ในการดำเนินงานตามแนวทางข้างต้น  ให้ดำเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้
                                 ๑)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้จัด    ที่เรียนให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ให้ผู้ปกครองทราบ
                                 ๒)  นักเรียนสามารถเลือกที่จะรายงานตัวเพื่อเรียนที่โรงเรียนที่ได้รับ           การจัดสรรโอกาส หรือสมัครเรียนที่โรงเรียนอื่นโดยวิธีจับฉลาก หรือคัดเลือกจากวิธีการอื่นๆ
                                       ๓)   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจารณาจัดระบบให้นักเรียนสามารถยื่นใบสมัครสำหรับทางเลือกทุกทางได้พร้อมกันที่โรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่  หรือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรโอกาส  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมและความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน และในการสมัครเรียนให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนเป็นการสำรองไว้ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรโอกาสทางการศึกษา
                                      ๔)  นักเรียนที่พลาดจากการสอบคัดเลือก คะแนน O-NET หรือการจับฉลาก  สามารถกลับไปเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศชื่อในการจัดสรรโอกาสของนักเรียนตามข้อ ๑)  หรือเสนอชื่อให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนวยความสะดวกในการจัดหาโรงเรียนอื่นให้ตามความเหมาะสม   แต่ไม่ผูกพันที่จะต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์เท่านั้น


รายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 12

             .4  โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม  (จัดเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กทั่วไป) 
                           ให้รับเด็กพิการเรียนร่วมตามความพร้อมของโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  หากโรงเรียนไม่สามารถจัดการศึกษาได้  ให้ประสานกับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  หน่วยงานที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ  หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เพื่อจัดหาที่เรียนให้เหมาะสมต่อไป  ทั้งนี้  สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา  ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย รวมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมให้สาธารณชนทราบ

๔.  จำนวนการรับนักเรียนต่อห้อง                                                              
             ๔.๑  โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กปกติหรือจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
                            4.1.1 ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาห้องละไม่เกิน ๓๐ คน หากมีความจำเป็นต้องรับเกิน ให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุมัติ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                            4.1.2  ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละไม่เกิน ๔๐ คน หากมีความจำเป็นต้องรับเกิน ให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุมัติ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          
                            4.1.3   ให้โรงเรียนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องละไม่เกิน ๔๐ คน หากมีความจำเป็นต้องรับเกิน ให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณาอนุมัติ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          
             ๔.๒  โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
                      ให้โรงเรียนรับนักเรียนพิการห้องละ  ๑๐  คน  หากมีความจำเป็นต้องรับเกิน  ให้รับได้ไม่เกินห้องละ  ๑๕  คน
             ๔.3  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาที่มีความประสงค์จะรับนักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ให้เสนอแผนการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา    ไม่เกินห้องละ ๔๐ คน หรือระดับประถมศึกษา ไม่เกินห้องละ 50 คน โดยใช้วิธีการจับฉลาก ระดับก่อนประถมศึกษาห้องละ 30 คน หรือรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ห้องละ 40 คน เพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการหรือนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการที่กำหนด ระดับก่อนประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าห้องละ 30 คน หรือรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่าห้องละ 40 คน นอกจากนั้น ให้รับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออื่น ๆ โดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยกประกาศแต่ละประเภทให้ชัดเจนทั้งนี้ ให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำหนด


รายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 13

             ๔.4  โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความประสงค์จะรับนักเรียนต่อห้องสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ให้เสนอแผนการรับนักเรียนไม่เกินห้องละ 50 คน โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือก การใช้คะแนน O-NET การจับฉลาก เพื่อรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป ตามวิธีการที่กำหนดสำหรับแต่ละประเภท ไม่น้อยกว่าห้องละ 40 คน นอกจากนั้น ให้รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ หรืออื่น ๆ โดยให้ประกาศรับนักเรียนทุกประเภทรอบเดียว และแยกประกาศแต่ละประเภทให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอนุมัติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำหนด

๕.  วันและเวลาการรับนักเรียน
               ๕.๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกาศรายชื่อโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา  ประถมศึกษา เขตพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน  และสัดส่วนการรับนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ภายในวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕5
             ๕.๒  ให้โรงเรียนดำเนินการรับนักเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดตรงกันทั่วประเทศ  ดังนี้
                   ๕.๒.๑  ระดับก่อนประถมศึกษา 
                               รับสมัคร          วันที่ 2-6 มีนาคม 2555          
                                                     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  . 
                                                     ไม่เว้นวันหยุดราชการ    โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์
                                                     จะสมัครเข้าเรียน
                               จับฉลาก          วันที่  11 มีนาคม 2555          
                                                     เวลา  ๐๙.๐๐  .     โรงเรียน
                                ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก   วันที่  11 มีนาคม 2555
                                                     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียน
                               ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่ 11 มีนาคม 2555
                                                     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียน
                               มอบตัว            วันที่  18 มีนาคม 2555 
                                                     เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียนรายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 14
                     ๕.๒.๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่   
                                ประกาศชื่อโรงเรียนในการจัดส่งเด็กเข้าเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
                                 รับสมัคร        วันที่  9-13 มีนาคม 2555      
                                                     เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  .  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
                                                       โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
                                 จับฉลาก        วันที่  18 มีนาคม 2555          
                                                     เวลา  ๐๙.๐๐  .     โรงเรียน
                                 ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนจับฉลาก  วันที่  18 มีนาคม 2555                                         เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียน
                                  ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ วันที่ 18 มีนาคม 2555
                                                     เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียน
                                  มอบตัว     วันที่  25 มีนาคม 2555 
                                                     เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียน
                 ๕.๒.๓  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
                             ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน  วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕5 
                             ๑)  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
                                       ๑.๑)  สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET  (ถ้ามี)
                                    รับสมัคร            วันที่  30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555      
                                                            เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  .  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                                              โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
                                        สอบคัดเลือก วันที่  5 พฤษภาคม 2555                
                                                            เวลา  ๐๙.๐๐  .     โรงเรียน  โดยใช้แบบทดสอบ
                                                            ของโรงเรียน
                                       ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  8 พฤษภาคม 2555    
                                                            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียน
                                       มอบตัว        วันที่  12 พฤษภาคม 2555
                                                เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียน
                                    รายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 15
                                       ๑.๒)  จับฉลาก 
                                    รับสมัคร            วันที่  30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555      
                                                            เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  .  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                                              โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
                                       จับฉลาก         วันที่  10 พฤษภาคม 2555             
                                                            เวลา  ๐๙.๐๐  .     โรงเรียน
                                       ประกาศผลและรายงานตัว          วันที่  10 พฤษภาคม 2555 
                                                            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียน
                                       มอบตัว           วันที่  12 พฤษภาคม 2555 
                                                            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียน
                                     ๒)    นักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนสอบจากข้อสอบของโรงเรียนและใช้คะแนน
                                            O-NET
                                      รับสมัคร          วันที่  30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555      
                                                            เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  .  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                                              โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
                                       สอบคัดเลือก   วันที่  5 พฤษภาคม 2555               
                                                            เวลา  ๐๙.๐๐  .     โรงเรียน  โดยใช้แบบทดสอบ
                                                            ของโรงเรียน
                                       ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  8 พฤษภาคม 2555    
                                                            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียน
                                       มอบตัว           วันที่  12 พฤษภาคม 2555
                                                            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียน
                                     3)    นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
                                      รับสมัคร          วันที่  30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2555      
                                                            เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  .  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                                              โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน

รายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 16
                                       คัดเลือก         วันที่  2 พฤษภาคม 2555               
                                                            เวลา  ๐๙.๐๐-16.30 น.     โรงเรียน
                                       ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  2 พฤษภาคม 2555    
                                                            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียน
                                       มอบตัว           วันที่  12 พฤษภาคม 2555
                                                            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียน
                                     4)    นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
                                    รับสมัคร            วันที่  30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555      
                                                            เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  .  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                                              โรงเรียนที่นักเรียนมีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน
                                       ประกาศผลและรายงานตัว      วันที่  8 พฤษภาคม 2555    
                                                            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียน
                                       มอบตัว           วันที่  12 พฤษภาคม 2555
                                                            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียน
                                     5)    นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
                                            ประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                            จัดหาที่เรียนให้
                                      รับสมัคร          วันที่  13-14 พฤษภาคม 2555     
                                                            เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  .  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                                                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                       ประกาศผล   วันที่  17 พฤษภาคม 2555
                                                            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .  
                                                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                       รายงานตัว    วันที่  18 พฤษภาคม 2555
                                                            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .     โรงเรียน
                                       ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
                                                            ทุกคนอีกครั้งในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555                           
รายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 17

                                                            เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐  .  
                                                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๕.๓  ช่วงเวลาการรับนักเรียน  ให้นับวันเริ่มต้น  คือ  วันแรกของการรับสมัครนักเรียน  และ           วันสิ้นสุด  คือ  วันมอบตัวนักเรียน  ตามปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๕5 

๖.  บทบาทของโรงเรียน
             ๖.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  จากผู้ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการรับนักเรียนครั้งนี้  และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนในเรื่องหลักธรรมาภิบาลร่วมเป็นกรรมการ  โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   ๖.๒ ประกาศการรับสมัครนักเรียนให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๕๐  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        แนวปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และความต้องการของประชาชน
                   ๖.๓  ประสานโรงเรียนเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการรับเด็กเข้าเรียนอย่างเหมาะสม
             ๖.๔  ส่งเสริม  สนับสนุน ครอบครัวและสถานประกอบการที่จัดการศึกษาทางเลือก 
             ๖.๕  ประสานกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด/อำเภอให้จัดการศึกษาสำหรับเด็ก               ที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนปกติได้
                   ๖.๖  ประกาศผลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  นักเรียนที่สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET  นักเรียนความสามารถพิเศษ  และนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  (ถ้ามี) 
                 ๖.๗  สนับสนุนให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
                  ๖.๘  ให้โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ       ทั้งเด็กปกติ  เด็กพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ  รวมทั้งผู้ใหญ่ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
                  ๖.๙  ให้โรงเรียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัดรายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 18


                   ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕5  ให้เสนอคณะกรรมการ                  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 พิจารณาและมีอำนาจในการตัดสินปัญหาดังกล่าว  ยกเว้นกรณีที่กำหนดให้เป็นอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ    วันที่  16  เดือน  กุมภาพันธ์ พ..  ๒๕๕5


(นายประภัสร สุภาสอน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑


****************************************************************************
                               คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
                                                       ที่   116 /  2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
****************************************
                        ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการประชาชน และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 31  มกราคม 2555  จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้
เป็นคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ประจำปีการศึกษา  2555  ดังนี้
รายงานการประชุม กพท. สพป.นภ๑ ครั้งที่ 1/๒๕๕5        หน้า 19

1.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1         ประธานกรรมการ
2.  นายวีระชัย บุญคำมูล             รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1                  รองประธานกรรมการ
3.  นายภัญญู ภูริศรี                   รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1                                                กรรมการ
4.  นายจำนงค์ ป้องพรมมา         รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1                                                กรรมการ
5.  ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ทุกโรงเรียน                             กรรมการ
6.  นางละดา ดอนหงษา              ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา   กรรมการ
7.  นายสุรสิทธิ์ บุษบา                ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                                กรรมการ
8.  นางพิกุล นินนานนท์             ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน                      กรรมการ
9.  นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์      ประธานชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู                        กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยโทพีระพันธ์ มะรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                   กรรมการ
11. นางปิยฉัตร์ ใจเอื้อ                ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                         กรรมการ
12. นายกฤษ สารกุล                 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ                                  กรรมการ
13. นายสุภัชรกานต์  แก้วสิงห์    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวจีรนันท์ บุตรคำโชติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางเกษร ชินวัง                   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
ให้คำปรึกษา เสนอแนะ ดูแล และอำนวยการเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ดังนี้
1. ประสานการรับนักเรียนและกำกับดูแลการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. กำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยน
กับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้ง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้
                        3. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันสิ้นสุดการรับนักเรียน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                                    สั่ง ณ วันที่  16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
                                            


(นายประภัสร สุภาสอน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
**********************************************************************************